Populieren

Bomenkap voor de natuurbescherming - over zwarte en hybride populieren.

In 2011 werden er bij de oude Bienense Rijn 86 populieren gekapt. In 2014 werden 50 populieren bij de Grietherorther oude Rijn gekapt.
Om maar twee voorbeelden te noemen. Dan zijn toch zeker de natuurbeschermers op de barricades gegaan, denkt u niet? In feite was het natuurbeschermingscentrum uitdrukkelijk akkoord gegaan met de kap. Hoe is dat mogelijk? Horen populieren niet specifiek bij het Neder Rijnse landschap? Vormen zelfs de populierenrijen niet het [landschaps]kenmerk van Nederrijn? Zeker, dat doen ze. De zwarte populier was altijd al een typische boom van de natuurlijke uiterwaarden omdat ze zich bij wisselende waterstanden deed kennen als een echte overlevingskunstenaar. In het geval van de gekapte bomen ging het echter om hybride populieren. Deze kruisingen met Amerikaanse populiersoorten werden extra gekweekt voor de houtproductie en vooral na de tweede wereldoorlog op veel plaatsen in de Nederrijn als snel groeiende grondstof geplant. Ze horen oorspronkelijk niet thuis in deze regio, maar komen uit Amerika. Alleen dat zou niet zo erg zijn, maar de hybride populierplantages gingen door hun krachtige wortel -concurrentie de ontwikkeling tegen van de soortenrijke, dichter bij de natuur staande uiterwaardenbebossing. Met het kappen van de oogstklare populieren werd dus geen bos vernietigd, maar juist integendeel de herintroductie van inheemse boomsoorten mogelijk gemaakt. Want de Bienense en Grieterorthse oude Rijn vormen onderdeel van de zeer weinige nog intacte oude Rijnsystemen in Nederrijn, waar vrij wateroppervlakte, drijfblad- en rietlandzones als ook weilandoeverbegroeiing en jonge uiterwaardenbestanden samen een uniek biotoopcomplex vormen. De kap van hybride populieren en daarop aansluitende beplanting met inheemse bomen zoals essen, zomereiken, Spaanse aken, vogelkers of wilde peren, bevordert op deze wijze het herstel van dit zeldzaam geworden biotoop. Speciaal de aanplant van zwarte populieren is opmerkelijk omdat ze door de concurrentie met de hybride populier en het opruimen van natuurlijke uiterwaardgebieden zeer zeldzaam is geworden en in heel Duitsland op de rode lijst als bedreigd wordt aangemerkt. Hier zijn de kansen goed dat in enkele tientallen jaren weer enige van de, van oorsprong, hier inheemse zwarte populieren in de lucht torenen.

Naar het overzicht Naar het overzicht