Kalflack

De Kalflack behoort tot de tien belangrijkste oude Rijnarmen in de Nederrijn met typische uitgesproken drijfbladplantenbestanden, rietlandzones, vochtige ruigtekruidpercelen, punctuele slijkpionierspercelen en kleine zachthoutooibossen. Het water vormt de biotoop van verschillende vissoorten, waaronder de zeldzame kleine modderkruiper.
De Kalflack vormt ook de broedhabitat voor talrijke bedreigde vogelsoorten, waaronder de ijsvogel en de tureluur. Bovendien vormt dit water een overwinteringsplaats voor de wilde zwaan en de kleine zwaan, de slobeend en de wintertaling, en de grote zaagbek en het nonnetje.
Het ontwikkelingsdoel is het behoud en de optimalisering van een zo natuurgetrouw mogelijk gestructureerd ouderijncomplex met typische landschapselementen uit het stroomdal (oude wateren, bestanden van riviermelden, zachthoutooibos). In dit kader werd op initiatief van het natuurbeschermingscentrum van het district Kleef in samenwerking met de Dijkvereniging van Xanten-Kleef en met de financiering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de bouw van een vistrap gepland, om op zijn minst een tijdelijke doorgang tussen de Kalflack en de Rijn op te richten. De doelstelling is de verbetering van de levensomstandigheden van de visfauna. Enkele vissen gebruiken de oude wateren als paaigrond en kraamkamer en trekken daarna naar de Rijn om enkele jaren later  weer terug te keren naar de oude rivierarm.

Weergeven in kaart