Beschermd natuurgebied Niersaltarm bij Weeze

Het beschermde natuurgebied Niersaltarm bij Weeze ligt verscholen achter oeverstruiken en is vanaf de weg niet zichtbaar. Het is een boogvormige oude zijarm van de Niers met aangrenzend aan de ene kant grauwe wilgenstruiken en aan de andere kant weilanden. Het gebied werd in 1988 onder bescherming geplaatst en is amper 22 hectare groot. In de binnenbocht liggen grote, intensief gebruikte groenlanden. De grasnerven zijn bijna allemaal van dezelfde soort en bloemen zijn er hier amper, maar op sommige plaatsen groeien en bloeien wel egelboterbloemen en akkerkers. Deze planten duiden op de aanwezigheid van water en markeren tijdelijk overstroomde of voortdurend natte plaatsen in de weiden. Deze zonken zijn sommige jaren zo vochtig dat het gras niet machinaal gemaaid kan worden. Dan blijft het gras staan, waarna deze eilanden van vegetatie in het afgemaaide grasland amfibieën en andere kleine dieren gedurende enige tijd een onderkomen en een biotoop bieden.

De Niersaltarm zelf is een smalle stromende waterloop met enkele op dijken gelijkende verbredingen. De oude arm is weliswaar nog verbonden met de rechtgemaakte rivierbedding van de Niers, maar er vloeit zo weinig water door dat de beekbedding zonder kunstmatige ingrepen zou verzanden en de omgeving met de tijd in moeras zou veranderen. Daarom wordt de geul van deze oude arm regelmatig geruimd. Toch ontwikkelen er zich intussen steeds weer weelderige clusters van waterplanten in de stroming. In het voedingsrijke slijk langs de oever groeien rietsoorten en irissen, liesgras en grote zegge. Op zonnige oeverstukken kunnen in de zomer bastaardkikkers en talrijke libellen gezien worden.

De buitenbocht van de Niersaltarm vormt een volkomen verschillend biotooptype. De zompige oevers worden door grauwe wilgenstruiken en elzenbroekbos ingenomen. In de schaduw van deze bomen groeien talrijke hydrofiele planten. Op sommige plaatsen komt de witte waterkers voor. Die geeft de voorkeuren aan plaatsen waar bronnen ontspringen en geeft aan waar grondwater van de terraskant in de Niersvlakte insijpelt.

Weergeven in kaart