Lohrwardt, Reckerfeld, Hübsche Grändort

Het beschermde natuurgebied Hübsche Grändort ligt ongeveer 5 km ten zuiden van Rees en omvat een oppervlakte van ongeveer 135 ha. Het werd in 1992 opgericht. Door zijn ligging in het kwelderland is het onderworpen aan de overstromingsdynamiek van de Rijn. Hier bepalen uitgestrekte graslanden het landschapsbeeld. Daarnaast zijn er nog uitgebreide, braakliggende ruigtekruidpercelen en kleinere stroken ooibos (weide-ooibos) alsook grote stukken met gries. Net die uitgebreide grieszones zijn elders in onze deelstaat zeer zeldzaam geworden, maar vormen wel een belangrijke biotoop voor soorten die op ruwe bodem en gries aangewezen zijn, zoals de kleine plevier. Ook een reeks specifiek aangepaste plantensoorten zoals riempjes (Corrigiola litoralis), klein vlooienkruid (Pulicaria vulgaris) en bruin cypergras (Cyperus fuscus) groeien hier.

Het grasland wordt overwegend extensief bewerkt en helemaal niet bemest. Daarom hebben zich in de Hübsche Grändort weer weides vol bontgekleurde bloemen ontwikkeld. Zeldzame plantenbestanden zoals de weides met salie en glanshaver of de droge, magere weides met Engels raaigras bieden zo bedreigde weidevogels zoals de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart een waardevolle habitat. Zij komen hier nog in groten getalen voor.
Ten westen van het beschermde natuurgebied Hübsche Grändort bevinden zich de afgravingsmeren Lohrwardt en Reckerfeld, die eveneens in 1992 onder bescherming werden geplaatst. De meren zijn van groot belang als rust- en overwinteringsgebied voor talrijke watervogels zoals eenden, ganzen en zaagbekken.
Als aandenken aan de voormalige afgraving vertoont in het bijzonder de Lohrwardtsee talrijke steile oevers. Die vormen een unieke habitat voor ijsvogels en oeverzwaluwen, die hun nesten in de zandbodem uitgraven.