Het beschermd natuurgebied Wilde en Zahme Nuth

De Wilde en de Zahme Nuth, twee vijvers dicht bij elkaar, die ondanks hun tegengestelde namen toch sterk op elkaar lijken. Ook hun ontstaansgeschiedenis is dezelfde. Ze liggen namelijk allebei in de kom van een oude zijarm van de Niers, die door de verlegging van de rivierbedding amper nog water vervoerde en stilaan verzandde. Door de eeuwen heen vormden zich in de zompige geulen venen. De turf uit zulke venen was vroeger begeerd als brandmateriaal en zo werden veenderijen aangelegd om het begeerde materiaal uit de grond te halen. Wat achterbleef waren beide vijvers die we vandaag nog steeds kunnen zien. Rondom deze wateren is een natuurlijke houtgordel van elzen en populieren gegroeid. Deze bomen komen met de natte omstandigheden in de kom goed tot hun recht. In het elzenbroekbos is dat ook belangrijk om te kunnen overleven, want hier krijgen de bomen van tijd tot tijd natte voeten. In deze vochtige en schaduwrijke gebieden voelen de bosbies (Scirpus sylvaticus) en de iris (Iris pseudacorus) zich thuis. Op (meer open) lichte plaatsen langs de oevers groeien smalle rietbestanden met liesgras (Glyceria maxima) en egelskop (Sparganium erectum). En alsof dat allemaal nog niet genoeg verschillende groenschakeringen zou creëren, is het wateroppervlak in de zomer nog eens bedekt met klein kroos (Lemna minor), het zogenaamde ‘eendenkroos’.

Het belang van de vijvers voor de inheems natuur was reeds lang bekend en zo werd het ongeveer 9 hectare grote gebied in 1982 samen met het aangrenzende grasland onder natuurbescherming geplaatst. Kernbiotopen zijn beide vijvers met hun natuurlijke oeverhout. In deze ongebruikte zone vinden talrijke diersoorten gunstige levensomstandigheden. Zo ook de amfibieën bruine kikker en gewone pad, voor wie de vijvers belangrijke kuitplaatsen vormen. Van hieruit kunnen vele soorten ook het omliggende, gedeeltelijk vochtige grasland gebruiken en tijdelijk bevolken. Zo profiteert de gehele omgeving ook buiten het beschermde natuurgebied van deze twee zustervijvers, de Wilde en de Zahme Nuth.

Weergeven in kaart